Privacy policy

Uždarosios akcinės bendrovės „MIDA LT“

PRIVATUMO POLITIKA

2023 m. gegužės 4 d. redakcija 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip uždaroji akcinė bendrovė „MIDA LT“ (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; atrenkant kandidatus; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; užtikrinant turto ir asmenų apsaugą (vaizdo stebėjimas); siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; Įmonei nagrinėjant gautus prašymus, skundus, taip pat dėl teisminio ir neteisminio ginčų nagrinėjimo; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose, susisiekiant su Įmone. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami Duomenų subjektais.

 1. Apie Įmonę

Įmonė reiškia uždarąją akcinę bendrovę „MIDA LT“, juridinio asmens kodas 110433047, buveinė adresu Gamyklos g. 19, Gargždai, LT-96155 Klaipėdos r, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas duomenų apsaugos klausimais legal@mida.lt.

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

 1. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas (įskaitant pervežimų organizavimą, prieigos prie savitarnos platformų suteikimą)

Vykdydama sutartis su kontrahentais juridiniais asmenimis, Įmonė neišvengiamai tvarko tokių juridinių asmenų darbuotojų ar kitų sutarčiai vykdyti pasitelkiamų fizinių asmenų duomenis. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama lentelėje:

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo terminas

Sutarčių su klientais/tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, užsakymo vykdymo eiga, data

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

4 metus komunikacija, 10 metų pasibaigus sutarčiai, su sutarties vykdymu susijusi arba joje esanti informacija

Pervežimų vykdymas

Vairuotojo (kontrahento darbuotojo): pareigos, vardas, pavardė, vairuojamos transporto priemonės numeris ir kita informacija apie transporto priemonę, informacija apie pervežimą (pakrovimo ir iškrovimo vietos, datos), atskirais atvejais - asmens tapatybės dokumento (paso) kopija

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

10 metų nuo užsakymo įvykdymo (išskyrus asmens tapatybės dokumento kopiją, kuri sunaikinama iškart po užsakymo įvykdymo)

Prieigos prie korporacijos savitarnos portalų suteikimas

Vardas, pavardė, atstovaujama įmonė, pareigos, el. paštas, telefono numeris, informacija apie portale atliktus veiksmus

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Prisijungimo duomenys - tol, kol aktyvi naudotojo paskyra, informacija apie suvestus duomenis - 10 metų nuo konkretaus užsakymo įvykdymo

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, kiti sąskaitose ir kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

Duomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle 1. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, telefonu ir elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) galime teikti pasiūlymus dėl Įmonės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, siųsti naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, pranešti apie Įmonės naujienas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, informacija apie pateiktus pasiūlymus (išsiųstus el. laiškus, skambučius). Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo.

Jei įsigijote Įmonės prekių ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (pvz. pažymėdami nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje), mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu galėsime siųsti pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu arba paspausdami kiekviename siunčiamame pranešime esančią atsisakymo nuorodą.

6. Kandidatų atranka

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) pagrindu. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį.

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai.

 1. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, siuntėjo ar gavėjo vardas, pavardė, data, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugojami 4 metus.

 1. Turto ir asmenų apsauga

Siekiant apsaugoti klientų, lankytojų, darbuotojų ir kitų asmenų, patenkančių į stebėjimo lauką, saugumą, šių asmenų ir Įmonės turtą, rinkti įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises, Įmonė vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimas vykdomas šių asmenų ir Įmonės teisėto intereso pagrindu. Vykdant vaizdo stebėjimą Įmonė tvarko šiuos asmens duomenis: atvaizdas, judėjimo trajektorija, asmenų turimi daiktai. Duomenys saugomi 14 dienų nuo jų įrašymo.

 1. Prašymų, skundų nagrinėjimas, ginčų sprendimas teismine ir neteismine tvarka

Prašymų, skundų nagrinėjimo, ginčų sprendimo teismine ir neteismine tvarka tikslu (įgyvendindama teisėtą interesą apginti savo teises ir teisėtus interesus) Įmonė tvarko šiuos asmens duomenis:

Duomenų subjektų kategorijos

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo terminas

1. Fiziniai asmenys, teikiantys prašymus, skundus ar kitaip inicijuojantys ginčus, taip pat fiziniai asmenys, susiję su duomenų valdytojo inicijuojamais ginčais (juridinio asmens atveju - darbuotojai ir kiti atstovai);

2. Valstybės ir vietos savivaldos institucijų, ikiteisminio tyrimo įstaigų ir kitų teisėsaugos institucijų atstovai, darbuotojai ir pan.

Vardas, pavardė, pareigos, darbdavys, el. pašto adresas, telefono numeris, pretenzijos, skundo ar kito ginčo dokumento turinys, jame nurodyti asmens duomenys, taip pat kiti pretenzijos, skundo ar kito pareiškimo nagrinėjimo metu gauti asmens duomenys.

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

1 metai po galutinio teismo sprendimo ar ginčo išsprendimo neteisminiu būdu pabaigos

 1. Bendrovės vidaus administravimas (akcininkų teisių įgyvendinimas)

Įmonė vidaus administravimo tikslu (gavusi akcininko prašymą dėl teisės į informaciją įgyvendinimo) gali perduoti akcininkui bet kurios asmens duomenis (kurie užfiksuoti akcininkui teikiamuose dokumentuose). Perdavimas atliekamas vykdant Įmonei taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Šiuo metu vienintelis Įmonės akcininkas yra Rusijos Federacijoje įsisteigusi bendrovė ООО "Завод "Шинглас". Perdavimas bus atliekamas pasirašius sutartį pagal Europos Komisijos sprendimu patvirtintas standartines sutarčių sąlygas, su kuriomis ar bent su kurių pagrindinėmis nuostatomis galite susipažinti susisiekę su mumis šioje Politikoje nurodytais Įmonės kontaktais.

 1. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu, per Įmonės socialinių tinklų paskyras. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresą, telefono numerį, vardą, pavardę (jei nurodyti), vartotojo vardą (jei užklausa siunčiama per socialinių tinklų paskyras), darbovietę (jei nurodoma el. laiško paraše), taip pat išsiųstų ir gautų pranešimų datas, laiką, turinį.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Su Įmone taip pat galite bendrauti ir per Įmonės interneto svetainėje esančią užklausos formą, kurioje prašysime Jūsų nurodyti Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, darbovietės pavadinimą (tik, kai užklausa yra teikiama darbovietės vardu ir interesais) bei nurodyti, kokiu klausimu kreipiatės (Jūsų žinutės tekstas Įmonei). Kartu su šia informacija mes tvarkysime ir Jūsų užklausų datą bei laiką.

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str.1 d. a p.).

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti bei atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Jūsų asmens duomenis, nurodytus pateikiant užklausą per mūsų interneto svetainę, galime perduoti mūsų partneriams (distribiutoriams), kai teikdami užklausą su tuo sutiksite (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Įmonė yra orientuota į didmeninį klientą, todėl tais atvejais, kai užklausa bus susijusi su nedideliu poreikiu mūsų parduodamų prekių, mes pageidautume Jūsų užklausą perduoti mūsų partneriams, kurie su Jumis susisiektų atsakymo į Jūsų užklausą tikslu. Pateikiame Jums mūsų partnerių sąrašą, kuriems gali būti perduoti Jūsų asmens duomenys:

PARTNERIAI LIETUVOJE

PARTNERIAI LATVIJOJE

PARTNERIAI ESTIJOJE

UAB „Kesko Senukai Lithuania“

https://www.senukai.lt/

SIA "Kompānija Avotiņi"

https://www.avotini.lv/


AS Maleko

https://www.maleko.ee/

UAB „Jungtinis tiekimas“

https://www.jts.lt/

SIA “IĻĢUCIEMS”

https://ilguciems.lv/

MT Grupp OÜ

https://www.mtgrupp.ee/

Mimeta, UAB

https://mimeta.lt/

SIA “LEBENS”

https://www.lebens.lv/lv/

Karl Bilder OÜ

https://karlbilder.ee/

UAB „Bocas ir Ko“

https://www.bocas.lt/

SIA “LATROOF LTD”, https://www.latroof.lv/

Bestor Grupp AS

https://bestor.ee/

UAB „Bikuvos prekyba“

https://bikuva.lt/

SIA “P&N Market”

http://pnmarket.lv/

OPTIMERA ESTONIA AS

https://www.ehituseabc.ee/

Kečas UAB

https://www.kecas.lt/

AS Kesko Senukai Latvia

https://www.ksenukai.lv/

Decora AS

https://www.decora.ee/

UAB „Bauen“

https://www.bauen.lt/

AS DIĀNA

https://diana.lv/lv/

PUUMARKET AS

https://puumarket.ee/

AB Lytagra

https://lytagra.lt/


EHOMER OÜ

https://www.ehomer.ee/

UAB „Žilevana“, http://zilevana.lt/


Espak Narva AS

https://espak.ee/

UAB "Nord Profil", https://stogodanguprekyba.lt/


AS Kesko Senukai Estonia

www.k-rauta.ee


UAB „Ermitažas“, https://www.ermitazas.lt/UAB Vedrana, https://www.vedrana.lt/Uždaroji akcinė bendrovė „Gausoja“, https://www.gausoja.lt/MB „KLP Stogai“, https://klpstogai.lt/UAB „Klaipėdos Lytagra“

https://lytagra.lt/

 1. Interneto svetainė ir slapukai

Interneto svetainėje yra galimybė įkelti savo duomenis elektroninėje formoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įkeliami duomenys neturi pažeisti jokių trečiųjų asmenų teisių ar interesų. Už tokius pažeidimus atsako juos įkėlęs asmuo.

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį mes įrašome į Jūsų įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono) naršyklę (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Firefox“ ir kt.) arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Slapukais šioje Privatumo politikoje mes taip pat vadiname ir kitas panašias technologijas, pavyzdžiui, pikselių žymas (angl. „Pixel Tags“).

Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę ar standųjį Jūsų kompiuterio diską būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar grupėmis).

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA:

Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau –Socialinės paskyros). Šiuo metu administruojame šias paskyras socialiniuose tinkluose:

 • paskyrą midalietuva socialiniame tinkle Facebook;

 • paskyrą midalatvija socialiniame tinkle Facebook;

 • paskyrą midaeesti socialiniame tinkle Facebook;

 • paskyrą (kanalą) midalt socialiniame tinkle LinkedIn.

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

Jums apsilankius Socialinėse paskyrose, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinių paskyrų lankomumą.

Siekdami gauti išsamesnę informaciją apie Socialinių paskyrų administravimo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis, susipažinkite su Facebook ir Google (dėl Youtube naudojamų asmens duomenų) privatumo / slapukų politikomis.

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

IT infrastruktūrą Įmonei teikia Rusijos Federacijoje įsteigusi motininė įmonė ООО "ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы", veikianti kaip duomenų tvarkytojas. Su ООО "ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы" yra sudarytas duomenų tvarkymo susitarimas pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Su šios sutarties sąlygomis galite susipažinti susisiekę su Įmone šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys, renkami slapukų pagalba, kaip nurodyta šios Privatumo politikos dalyje „Interneto svetainė ir slapukai“ analizės ir pakartotinės reklamos tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne ES ir (ar) EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei ES ir (ar) EEE valstybėse. Šiuo atveju bus taikomos sutartines apsaugos priemonės (pagrįstos Europos Komisijos sprendimais dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui už EEE). Jei reikia dagiau informacijos apie priemones, taikomas siekiant apsaugoti asmens duomenis perduodant juos už EEE (įskaitant tai, kaip gauti kopiją arba peržiūrėti šias saugos priemones), susisiekite su Įmone šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;

 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);

 • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;

 • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

  1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

  1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

  1. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

 3. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 1. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

 2. Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

  1. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis)

Naudojami duomenys

Nuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką


ga - Google Analytics

Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Iš karto atsidarius interneto svetainę

2 metai

Analitinis

Nuolatiniai tapatybės duomenys tokie kaip kliento tapatybės ID, naudotojo tapatybės ID ir IP adresas


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_gat - Google Analytics

Užklausų skaičiui reguliuoti


Iš karto atsidarius interneto svetainę

10 min.

Analitinis

Nuolatiniai tapatybės duomenys tokie kaip kliento tapatybės ID, naudotojo tapatybės ID ir IP adresas


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

gid_Google Analytics

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus

Iš karto atsidarius interneto svetainę

24 mėn.

Analitinis

Nuolatiniai tapatybės duomenys tokie kaip kliento tapatybės ID, naudotojo tapatybės ID ir IP adresas


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_utma - Google analytics

Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti

Iš karto atsidarius interneto svetainę

2 metai

Analitinis

Nuolatiniai tapatybės duomenys tokie kaip kliento tapatybės ID, naudotojo tapatybės ID ir IP adresas


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_utmz - Google analytics

Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti

Iš karto atsidarius interneto svetainę

6 mėn.

Analitinis

Nuolatiniai tapatybės duomenys tokie kaip kliento tapatybės ID, naudotojo tapatybės ID ir IP adresas


https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

_hjSession{site_id}

Skirtas naudotojo atpažinimui, užtikrina, kad vėlesnės užklausos sesijos lange būtų priskirtos tai pačiai sesijai

Iš karto atsidarius interneto svetainę

30 min.

Analitinis

Įrenginio IP adresas, įrenginio ekrano dydis, įrenginio tipas, naršyklės informacija, geografinė vieta (tik šalis), pirmenybinė svetainės kalba

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

PHPSESSID

Naudojamas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti (naudotojo sesijai svetainėje identifikuoti ir naudotojui atpažinti)

Iš karto atsidarius interneto svetainę

Iki naršyklės lango uždarymo

Funkcinis

Unikalus sesijos ID


BX_USER_ID

Identifikuoja unikalų, prie interneto svetainės neprisijungusį naudotoją

Iš karto atsidarius interneto svetainę

10 m.

Funkcinis

Unikalus sesijos ID

https://www.bitrix24.com/privacy/

_GRECAPTCHA

Šis slapukas yra naudojamas norint atskirti žmones nuo automatinių sistemų


Iš karto atsidarius interneto svetainę

Iki naršyklės lango uždarymo

Funkcinis

IP adresas. Įkelti ištekliai, įskaitant stilius ar vaizdus. Naudotojo Google paskyros informacija. Elgesys, pvz., slinkimas puslapyje, pelės judėjimas, nuorodų spustelėjimas, laikas, praleistas pildant formas ir rašant šablonus.

https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq

Kiti naudojami įrankiai/ paslaugos

Google Tag manager

Naudojant šį įrankį nenaudojami jokie slapukai ir nesaugomi jokie asmens duomenys, „Google Tag Manager“ suaktyvina kitas žymas, kurios, jei reikia, renka duomenis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

Meta Pixel

Naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, t. y. kad galėtumėme su Jumis vėl susisiekti per 180 dienu ir rodyti  reklaminius skelbimus pagal Jūsų pomėgius, kai vėl lankysitės socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainese, taip pat naudojančiose ši irankį. Šis įrankis naudoja HTTP antraštės, konkrečių taškų, mygtukų paspaudimo, pasirenkamos reikšmės, formos laukų pavadinimų duomenis, saugomus 180 dienų. Daugiau informacijos kaip veikia Meta Pixel https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 ir https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel.

Linkedin Insight Tag

LinkedIn Insight Tag leidžia rinkti duomenis apie LinkedIn narių apsilankymus Interneto svetainėje, įskaitant URL, persiuntimo URL, IP adresą, įrenginio ir naršyklės charakteristikas ir laiko žymą. IP adresai yra sutrumpinami arba maišomi (kai naudojami pasiekti LinkedIn narius visuose įrenginiuose), o tiesioginiai asmenų identifikatoriai pašalinami per septynias dienas, kad duomenys būtų pavadinti pseudonimu. Tada šie likę pseudonimizuoti duomenys ištrinami per 180 dienų. Šis įrankis naudojamas ataskaitoms ir įspėjimams (kurie neidentifikuoja LinkedIn narių) apie Interento svetainės auditoriją ir skelbimų našumą. Taip pat šis įrankis leidžia rodyti LinkedIn suasmenintus skelbimus savo svetainėje naudojant šiuos duomenis, bet neidentifikuojant nario. LinkedIn naudoja duomenis, kurie neidentifikuoja narių, kad pagerintų skelbimo atitikimą ir pasiektų narius įvairiuose įrenginiuose. LinkedIn nariai savo paskyros LinkedIn nustatymuose gali kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą reklamos tikslais. Daugiau informacijos kaip veikia Linkedin Insight Tag rasite adresu: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a427660/the-linkedin-insight-tag-frequently-asked-questions....